REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEO WWW.DOBREMIECHO.PL

               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.     Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dobremiecho.pl prowadzony jest przez Kamila Pakułę NIP: 1231466578, REGON: 385875817, ul. Wąska 9, 05-552, Wola Mrokowska, adres poczty elektronicznej: kontakt@dobremiecho.pl, numer telefonu: 502 782 954.
 2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest KAMIL PAKUŁA NIP: 1231466578. Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4.     Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 5. a)     CENA PRODUKTÓW – zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW– wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Sklepie internetowym, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 6. b)     INFORMACJA O ZAMÓWIENIU – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat,
 7. c)     KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej informację o Zamówieniu,
 8. d)     KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną,
 9. e)     KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 10. f)       SKLEP INTERNETOWY – działająca pod adresem www.dobremiecho.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej,
 11. g)     SPRZEDAWCA – KAMIL PAKUŁA NIP: 1231466578, REGON: 385875817, ul.Wąska 9, 05-552, Wola Mrokowska,
 12. h)     TOWARY (PRODUKTY) – prezentowane w Sklepie Internetowym produkty, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
 13. i)       ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie internetowym.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dobremiecho.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4.   Minimalna kwota zamówienia to 150 zł.
 5.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera opis wybranych towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
 6.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7.     Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661, art. 543 kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 8.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.dobremiecho.pl, który można pobrać na swój indywidualny nośnik pamięci.
 9.     Umowę między Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Dobre Mięcho potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęto do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia. W przypadku braku produktu w magazynie Klient zostanie poinformowany o możliwym terminie zawarcia umowy i jej realizacji.
 10.     Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
 11. a)     awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia,
 12. b)     wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Sprzedawca nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 13.   Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 14.   Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Klientowi odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Klient dokonał zamówienia.
 15.   Wykonanie przez Sprzedawcę jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 16.   Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 1 dnia roboczego nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 17.   Podaną wartość zamówienia (wagę towaru) należy traktować jako planowaną i jej przekroczenie do 20% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do zwrotu lub reklamacji.

PŁATNOŚCI

 

 1.     Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2.     Klient może dokonać płatności za zamówione Towary w postaci zapłaty kartą lub gotówką za pobraniem: płatność Sprzedawcy przy dokonaniu dostawy. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3.     W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARU

 

 1.     Zamówienia są realizowane po potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę.
 2.     Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty.
 3.     Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 4.     W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5.     W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w Zamówieniu, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 6. a)     częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 7. b)     anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia.
 8.     Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez dowiezienie lub wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
 9. Klient może wybrać spośród dwóch opcji dostawy:
 1. dostawa transportem firmowym (na terenie Warszawy i okolic): 
 •  przy zamówieniach do 500 zł wynosi 10 zł,
 • przy zamówieniach powyżej 500 zł – BEZPŁATNA
 1. dostawa kurierem DPD
 • przy zamówieniach do 500 zł wynosi 25 zł,
 • przy zamówieniach powyżej 500 zł – BEZPŁATNA
 1.     Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2.   W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki za pobraniem. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć kosztami przesyłki w każdym przypadku.

 

REKLAMACJE

 

 1.     W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:
 2. a)     Pisemnie listem poleconym adresowanym na adres siedziby Sprzedawcy,
 3. b)     Drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dobremiecho.pl,
 4.     Klient dochodząc roszczeń z tytułu rękojmi może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 5.     Klientowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6.     W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawionego bądź wymienianego towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 7.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, żądanie rozpoznania reklamacji oraz własnoręczny podpis.
 8.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 9.     O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej, na adres wskazany przez Kupującego.
 10.     Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.
 11. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia Konsument jest zobowiązany wysłać na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia dołączany jest przez Sprzedawcę do każdego Zamówienia, które jest dostarczane Konsumentowi. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 12.   Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 13.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
 14. a)     Której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 15. b)     Której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 16. c)     Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych.
 17.   Reklamacje nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę, w przypadkach, gdy Towar był niewłaściwie przechowywany przez Klienta, w szczególności:
 18. a)     Wędliny były przechowywane w temperaturze wyższej niż 8 stopni Celsjusza,
 19. b)     Mięso świeże oraz drób świeży przechowywane były w temperaturze wyższej niż 4 stopnie Celsjusza,
 20. c)     Produkty mrożone przechowywane były w temperaturze nie niższej niż -15 stopni Celsjusza.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.     Dla bezpieczeństwa danych naszych Klientów na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.
 2.     Regulamin wchodzi w życie w dniem 19.04.2021 roku.
 3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4.     Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6.     Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.